بنام خداوند جان و خرد

نام نویسی و آموزش استرلاب

پاسخ به پرسشها

127731009

 1. شهریه :
  • خرید کتاب شاهنامه و آغاز به خواندن آن ( شاهنامه كلاله خاور پیشنهاد می شود ) اما هر شاهنامه ای هم پذیرفتنی و خوب است .
  • پرسش ها با ایمیل و  باید با سه بیت از هر بخش دلخواه شاهنامه و با نوشتن نام بخش و  صفحه آن بیت ها در شاهنامه انجام پذیرد.
  • نوشته ها در پرسش  ایمیل ها باید فارسی باشد (UTF-8)
  • كشیده ها را میتوانند ایمیل یا پست نمایيد.
 2. نام نویسی :
 • کسانی كه میخواهند درین كلاسها آموزش ببینند باید هندسه خوبی داشته باشند و كتاب هندسه ایرانی ابوالوفا بوزجانی را ( به كوشش علیرضا جذبی )  تهیه یا از كتابخانه ها دریافت كرده و بخشهای نخست آنرا بخوانند. استرلاب سازان ، نجوم به ویژه چرخش خورشید  و ستارگان را در آسمان ... باید بدانند. روش های بهره بری از استرلاب، در درس ها خواهد آمد.
 • پس از کشیدن بخش نخست (درس 1) نام نویسی آنها در كلاس انجام میگیرد تا با هم شاگردی های خود آشنا شوند. كسی كه از همه جلو تر باشد سر گروه خواهد شد. بنا به خواست تار نامه ی (سایت) جام جمشید نشانی ایمیل ها را باید هم شاگردی ها بدانند.
 • درخواست ورود به کلاس به همراه نوشتن نام – سن- شهر- رشته ی درسی- تلفن و گزارش كوتاهی از دانسته های نجومی و دانسته های دیگر دانش پژوه خواهد بود كه به دیگر همشاگردی ها داده نخواهد شد.
 • دانشجویانی كه پیشرفت نمودند، به پرسش های دوستان خود، تنها با ایمیل جام جمشید یاری خواهند رساند.
 1. كلاس دوم :
 •  ورود به كلاس دوم با رمز خواهد بود كه نباید به شاگردان دیگری كه هنوز پیشرفتی نكرده اند داده شود.شهريه مانند بالا ميباشد.
 • بری انجمن آسمان توس در پایان هر باشگاه و شنبه میانِ هر ماه ، به پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
 • بری انجمن های نجومی تهران هم گاهی ، به پرسشها ، در باشگاه های نجومی پاسخ داده خواهد شد.
 • نام سر گروه در تارنامه  جام جمشید نوشته می شود و به سرگروهِ كلاسها ، جایزه ی هم داده خواهد شد.
 1.   راهنمايی ها :

 •  در ..: اينجا :.. نام ايراني ستارگان در برگه هاي ديگر تارنامه جام جمشيد آمده است.  ميتوانيد از آن نامها بهره ببريد و به آن نامها عادت نماييد .

 • در ..: اينجا :..  گزارشي كوتاه، از ستاره يابها و ابزار مهندسي نجومي كهن، در نوشته هاي كهن آمده است و در آن سبب پيدايي استرلاب را از روي جام جمشيد ميتوانيد ببينيد .

 • در ..: اينجا :..   استرلاب ها و ابزار كهن نجومي مهندسي كهن آمده است كه در گنجينه هاي جهان و ايران ميباشد.  ميتوانيدبا آنها آشنا شويد.

 • در ..: اينجا :..  بخشهايي از استرلاب كشيده شده را ميتوانيد ببينيد و با استرلاب خود برابري نماييد .

 • در ..: اينجا :..   استرلابي با فلش كشيده شده است ميتوانيد چرخش آنرا ديده، و با آن بكار شمارشگري و رَسد و آشنايي با آن به پردازيد و آموزش ببينيد.

 • در ..: اينجا :..  به ساخت جام جمشيد كه توانايي يك ساعت آفتابي و رَسد خورشيد و ماه و پيدا كردن روزهاي سال را دارد آشنا ميشويد. با آن ميتوانيد ارتفاع و سوي خورشيد را در تمام سال پيدا كنيد و جاي طلوع و غروب سالانه خورشيدرا هم ميتوان در آن  پيدا نمود...

 • در ..: اينجا :..  با پند بزرگان ايراني آشنا ميشويد .

 « پيروزي از آن مردماني است كه هميشه تواناييِ در برابر سختي ها را داشته باشند . »   خواجه نصير توسي   

  « رَسد بان بايد هشيار باشد و پيوسته درستي كار خود را بيازمايد و بر خود خورده بگيرد و از خود پسندي به پرهيزد و بر كوشش بيفزايد و ازين كار خسته نشود . »  بيروني خوارزمي ب 82 نهايات الاماكن

 

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted  ©  from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.