Home Page

کتاب  سوزان – دانشمند كُشان

پاسخ به پرسشها

 

« در نامه تنسر چنين آمده است :

... اسكندر گجستک از كتب دين ما دو هزار پوست گاو بسوخت باصطخر ...

مسعودي ... نيز گفته است كه كتاب اوستا بر دوازده هزار پوست گاو نوشته بوده است . » [1]

در ارداويراف نامه آمده است كه  [2]

« گجسته اهريمن ، آن گجسته اسكندر رومي ِ مصري مسكن را گمراه كرد ، كه با ستم و نبرد و زيانِ گران به ايرانشهر آمد ، آن شاهِ ايران را بكشت و دربار و شاهي را بياشفت و ويران كرد و اين دين ، از جمله همه ي اوستا و زند را (كه ) بر پوستهاي پيراسته ي گاو ، به آب زر نبشته ، اندر استخرِ پاپكان به دژِ نِبشت نهاده بود ، آن پتياره اَهلَموغِ دروندِ بدكردار ، اسكندر رومي مصري مسكن ، بر آورد و بسوخت و بسيار دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و دين بُرداران و نيرومندان و دانايان ِ ايرانشهر را بكشت و درميان مِهان و كدخدايان  ايرانشهر ، با يكديگر كين ونا آشتي افكند و خود شكسته ، به دوزخ شتافت. »

«حمزه اصفهاني ( سده 4 ق ) در تاريخ اشكانيان آورده است كه  [3]

چون اسكندر بر سرزمين بابل دست يافت  و مردم آنجا را مغلوب كرد ، به علومي كه خاص ايشان بود و هيچ يك از ملل جهان بدان دست نيافته بودند حسد برد ، و همه كتابها يي را كه بدانها دست يافت سوزانيد ، آنگاه به قتل موبدان و هير بدان و دانشمندان و حكيمان و كساني كه در خلال علوم به حفظ سنوات تاريخي خود مي پرداختند و حتي عامه مردم اقدام كرد . »

  هرکس ستمش بيش بُد او شهره بشد بيش        هر کس که فزون کُشت فزون گشت مظفر

[4]«  يورش مغول همه چيز را تاراج و همه جا را ويران و صدها هزار تن را وحشيانه كشتار كردند , كتابها و كتابخانه هاي بسياري در آتش بسوخت . و مدتها تون حمامها را با سوزاندن كتابها گرم نگه داشتند »

در تاريخ وصاف آمده است:

 « چنگيز دستور داد تا بدين جسارت همه را بکشتند حتی جنين در شکم مادر زنده نگذاشتند و چارپايان را نيز کشتند...  »

 

بيروني خوارزمي آورده است :[5]

« قتيبه بن مسلم هر كس را كه خط خوارزمي مي دانست از دم شمشير گذرانيد و آنانكه از اخبار خوارزميان آگاه بودند و اين اخبار و اطلاعات را ميان خود تدريس مي كردند ايشان را  نيز به دسته ي پيشين ملحق ساخت بدين سبب اخبار خوارزم طوري پوشيده ماند كه پس از اسلام نمي شود آنها را دانست .» برگ57

بيروني خوارزمي آورده است :

« قتيبه بن مسلم باهلي نويسندگان و هربدان خوارزم را از دم شمشير گذرانيد و آنچه از كتاب و دفتر داشتند همه را طعمه آتش كرد و از آن وقت خوارزميان امي و بيسواد ماندند و تنها اعتماد ايشان در نيازمنديهاي تاريخ  به نيروي حافظه است و چون زمان طولاني شد مورد اختلاف خود را فراموش كردند و آنچه را همگي برآن بودند در خاطر ها بماند . » آثار الباقيه ، برگ 75

ابن خلدون آورده است :

« زمانی که کتابهای  ايران بدست عرب افتاد .  سعدبن ابی وقاص به عمر بن خطاب در باره  ترجمه آن کتاب ها نامه نوشت .  عمر به او نوشت که آن کتابها را در آب افکند ,  چه اگر آنچه در آنهاست راهنمايی است ,  خداوند مارا به راهنماتر از آن راهنمايی کرده است و اگر گمراهی است خداوند ما را  از شر آن محفوظ داشته است . پس آن کتابها را در آب يا آتش انداختند و بسياری ا ز علوم ايرانيان که در آن کتب مدون بود از ميان رفت و بدست ما نرسيد. »

 

« متاسفانه گنجينهء گرانبهاي آثار و كتب  رياضي دانان قبل از اسلام در ميان جنگهاي مختلف و در چپاول يا غارت و آتش سوزي ها و جزيه گرفتنها از بين رفته و آنچه كه از دستبرد زمانه باقي مانده بود در زمان حملهء اعراب و مغول تاراج و نابود گرديد . فقط اغلب در لابلاي كتابهاي انگشت شمار و رسالات جسته و گريخته و سنگ نبشته ها آثاري عميق و ارزنده كه واقعا مايه تعجب و تفكر است مشاهده مي شود » .[6]

ديولافوا : مادر حال دزديدن آثار باستاني ايران  براي موزه لوور هستيم - نگاره بالا از کتاب سفر نامه ديولافوا شواليه لژيون دونور و برنده جايزه آکادمي فرانسه ؟!  (سفرنامه , ديولافوا , برگردان ايرج فره وشي , چاپ دانشگاه تهران , 1376 , برگ 227 , نقاش= ديولافوا .  گذشتن از رودخانه کرخه .  )

  اجنبييانی همه اهل چپو              فرقه بر دار و بدزدو  بدو   (بهار)

 آيا شواليه ها همه دزد و چپاول گر مي باشند؟!

اگر کسي برج ايفل را بدزد شواليه ميشود و برنده جايزه آکادمي؟!

چرا همه موزه هاي عمو زاده هاي سلمي - پر است از آثار باستاني اين سرزمين کهن ؟!چرا موزه هاي ما چنين نيست؟!

آيا نابود کنندگان آثار باستاني اين کتابهاي نوشته شده هنوز وحشي و دد ميباشند؟!

ديولافوا در کتاب خود آورده است:

« ديروز گاو سنگي بزرگي را که در روزهاي اخير پيدا شده است با تاسف تماشا مي کردم , در حدود دوازده هزار کيلو وزن دارد ! تکان دادن چنين توده عظيمي غير ممکن است . بالاخره نتوانستم به خشم خود مسلط شوم , پتکي بدست گرفتم و بجان حيوان سنگي افتادم . ضرباتي وحشيانه باو زدم . سر ستون در نتيجه ضربات پتک مثل ميوه رسيده از هم شکافت...( از سفرنامه , ديولافوا , برگردان ايرج فره وشي , چاپ دانشگاه تهران , 1376 ,  برگ 280 )»

آيا کورش بزرک که بردگان يهودي اسير در بابل را آزاد نمود, پاداشي چنين دارد ؟!(تورات باب عزرا)


[1]  ذبيح الله صفا  ، حماسه سرايي در ايران ، چاپ ديبا ، 1374 ، برگ 52-51

[2] مهرداد بهار ، پژوهشي در اساتير ايران ، چاپ آگه ، 1376 برگ 300 .

[3] پرويز اذكايي ، فهرست ما قبل الفهرست ، چاپ آستان رضوي ،  1375 برگ 138 

[4] پرويز ورجاوند ،كاوش رسد خانه مراغه ، چاپ امير كبير ، 1366 ، پيشگفتار

[5] بيروني خوارزمي ، آثار الباقيه ، برگردان اكبر دانا سرشت ، چاپ سپهر ، 1377 برگ 57

[6]  سرفرازاز غزني ، ابزارآلات رسد خانه مراغه ، چاپ امير كبير ، 2536 برگ 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted  ©  from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.